محاسبه نمره در پیام نور


نحوه بدست آوردن نمره نهایی برگه دانشجو در دانشگاه پیام نور براساس فرمولی خاص می باشد

PnuebNews:

در پیام نور امتحانات پایان ترم از نظر نوع طراحی به 4 دسته تقسیم می شوند:

تمام تستی ، تمام تشریحی ، تستی – تشریحی ، تستی – تشریحی – عملی

حال به ترتیب نحوه نمره دهی در هر یک را برای شما توضیح می دهیم. (توضیح : هرجا صحبت از نمره میانترم شد ، منظور نمره همان امتحانی است که توسط استاد به عنوان میانترم برگزار شده و نمره آن از 6 است و دانشجو می تواند در آن شرکت کند و یا نکند)

1 – تمام تستی:

در این امتحانات تمامی سوالات بصورت 4 گزینه ای است . نمره برگه این امتحانات از 14 می باشد و سوالات نمره منفی ندارند.

نمره اخذ شده از برگه با نمره میانترم جمع می شود.

از طرفی دیگر همزمان نمره برگه در 10 ضرب و عدد بدست آمده به 7 تقسیم می شود. حال این دو نمره مقایسه شده و هر کدام که بالاتر است برای دانشجو در نظر گرفته می شود.

برای مثال نمره برگه دانشجویی 8 شده است. نمره میانترم او 4 می باشد.

12=8+4 (جمع نمره برگه و میانترم)

  11.42 = ( 7 / 10) * 8  (جمع نمره با ضریب)

در این حالت نمره اولی بیشتر است و در نتیجه همان برای دانشجو در نظر گرفته می شود.

2 – تمام تشریحی :

در این امتحانات تمامی سوالات بصورت تشریحی است و نمره نیز از 14 می باشد. این امتحانات توسط خود اساتید تصحیح می شوند.

همانند تمام تستی نمره برگه با میانترم جمع می شود. از طرفی دیگر نمره برگه امتحان در 10 ضرب و مجموع به 7 تقسیم می شود. هر کدام که بیشتر بود برای دانشجو در نظر گرفته می شود. (مانند مثال تمام تستی)

3 – تستی – تشریحی:

در این امتحانات هم سوالات تستی وجود دارد و هم تشریحی و مجموع نمرات آنها 14 می شود . سوالات تستی نمره منفی ندارند و تشریحی نیز توسط استاد تصحسح می شود.

نمره دهی در این امتحانات به این صورت است که یا  نمره تستی با تشریحی و میانترم جمع می شود . ویا مجموع نمرات تستی و تشریحی در 10 ضرب و نتیجه به 7 تقسیم می شود. هر کدام که بیشتر بود برای دانشجو در نظر گرفته می شود.

مثال: نمره تستی 5- تشریحی 4- میانترم 3

12=5+4+3

 12.85 = ( 7 / 10 ) * (5+4)

در اینجا نمره دوم بیشتر است ، در نتیجه همان برای دانشجو در نظر گرفته می شود

4 – تستی – تشریحی – عملی:

این امتحانات دو نوع آزمون دارد ، هم کتبی و هم عملی . نمره برگه از 14 می باشد و عملی از 20 و سوالات تستی نمره منفی ندارند.

ممکن است آزمون کتبی بصورت تستی  و یا تستی – تشریحی  باشد.

در اینجا قضیه متفاوت است و فاکتور دیگری به نام تعداد واحد نیز دخیل است. تعداد واحد نظری و عملی.

نحوه محاسبه نمره در این نوع امتحانات را با مثال توضیح می دهیم

درسی دارای 2 واحد نظری یا تئوری و 1 واحد عملی است.

دانشجو از برگه نمره 5 تستی گرفته و نمره میانترم هم ندارد و نمره عملی او 18 است (معمولا دروس عملی نظری نمره میانترم ندارند ، چون اساتید امتحان میانترم کتبی نمی گیرند و به امتحان عملی اکتفا می کنند)

 7.14= 7 / (5*10)

عدد 7.14 در 2 که تعداد واحد نظری است ضرب می شود ( 14.28 = 7.14 * 2 )

نمره عملی هم در تعداد واحد عملی که 1 است ضرب می شود. ( 18 = 18 *1 )

18 با 14.28 جمع می شود و مجموع این دو در تعداد واحد کلی درس که 3 است تقسیم می شود تا نمره نهایی محاسبه شود.

10.76 = 3 / (18+ 14.28)

بدین گونه نمرات امتحانات پایان ترم  در پیام نور محاسبه می شود.

همچنین در صورت غیبت در امتحانات پایان ترم پیام نور قضیه متفاوت است و تصمیمات دیگری اخذ می شود.

عکس زیر بطور جامع نحوه محاسبه نمرات در دانشگاه پیام نور را نشان می دهد.

 

محاسبه نمرات در پیام نور
 لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *