دانلود رایگان مقاله رابطه متغیرهای شخصیتی و سازمانی با انگیزش شغلی


دانلود رایگان مقاله رابطه متغیرهای شخصیتی و سازمانی با انگیزش شغلی

 بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله مدیریت – روانشناسی

.

—————–

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله رابطه متغیرهای شخصیتی و سازمانی با انگیزش شغلی ” بدین شرح است:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ ویژگی‌های شخصیتی (وجدانی بودن و روان‌رنجورخویی) و ویژگی‌های سازمانی (ویژگی‌های شغل، عدالت سازمانی، تطابق شخص – شغل و عزت‌نفس سازمانی) با انگیزش شغلی بود. روش: شرکت کنندگان پژوهش شامل ۲۲۵ نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی لرستان بودند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های انگیزش شغلی ، پرسشنامه تجدید نظر شده پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)، ویژگی‌های شغل(JDS) ، عدالت سازمانی ، تطابق شخص – شغل و عزت‌نفس سازمانی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند که وجدانی بودن، ویژگی‌های شغل، عدالت سازمانی، تطابق شخص-شغل و عزت نفس سازمانی با انگیزش شغلی رابطه مثبت، و روان‌رنجورخویی با انگیزش شغلی رابطه منفی دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای پیش‌بین (وجدانی بودن، ویژگی‌های شغل، عدالت سازمانی، تطابق شخص-شغل و عدالت سازمانی) ۶۱ درصد از واریانس انگیزش شغلی را تبیین می‌کنند. نتیجه‌گیری: با توجه به روابط موجود بین متغیرهای پیش‌بین و انگیزش شغلی، برای افزایش انگیزش شغلی، سازمان‌ها باید، کارکنان با نمره بالای ویژگی شخصیتی وجدانی بودن را انتخاب کنند و همچنین بر افزایش متغیرهای سازمانی همچون ویژگی های شغل،عدالت سازمانی، تطابق شخص-شغل و عزت نفس سازمانی در محیط کار تمرکز نمود.

واژه‌های کلیدی: ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های شغل، عدالت سازمانی، تطابق شخص – شغل، عزت‌نفس سازمانی، انگیزش شغلی

————-

مشخصات مقاله:

دسته : مدیریت ، روانشناسی

عنوان  : مقاله رابطه متغیرهای شخصیتی و سازمانی با انگیزش شغلی

قالب بندی : word

قیمت : رایگان

 .

.

download-mihanhamkar-com

.

.

——————-

مطالب مرتبط:لینک منبع