موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی


موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

آموزش های نگارش پایان نامه

 دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

ارزش‌ “ب‍رن‍د” ل‍وازم‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ از ن‍ظر م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط ح‍ج‍م‌ – ب‍ازده‌ در ب‍ازار ای‍ران‌ در ش‍رای‍ط ب‍ح‍ران‍ی‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ک‍اپ‍ولا

م‍دل‍س‍ازی‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍اری‌ س‍ری‌ ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رای‍ن‍د ه‍ای‌ چ‍ول‍ه‌ – ن‍رم‍ال‌ م‍ارک‍وف‌ س‍وئ‍ی‍چ‍ی‍ن‍گ‌ گ‍ارچ‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ص‍ن‍دوق‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌ ک‍ش‍وری‌

ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ و ری‍س‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ارائ‍ی‌ ارزش‍ی‌ VEA

ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ در رف‍ت‍ار ک‍ارب‍رد م‍س‍ت‍م‍ر خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ چ‍ن‍ده‍دف‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ اب‍ت‍ک‍اری‌

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ DEA/TOPSIS(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌)

محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین

بررسی پیش بینی پذیری ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ریزش مورد انتظار

کاربرد مدلسازی فازی جهت پیش بینی هزینه و جریان نقدینگی پروژه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

کاربرد شبکه عصبی و برنامه ریزی تصادفی در بهینه سازی چند دوره ای پر تفوی

مقایسه عملکرد مدل ریسک و مدل های نوع گارچ در پیش بینی ریسک بازار ارز ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر مشروط

ارزیابی پرتفوی پروژه های تحقیق و توسعه با رویکرد اختیار معامله واقعی فازی

واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

ارائه رویکرد هسته – پیرو استوار جهت انتخاب سبد سهام

بررسی تاثیر همزمان ساختار سرمایه و بازدهی سهام بر یکدیگر در بورس اوراق بهادار تهران

کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سیاستهای معملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از مدل ناپارامتریک DPEI

پیش بینی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت ها با استفاده از مدل ارزش گذاری اولسون بر اساس اجزای درآمدها، اقلام تعهدی و جریان های نقدی

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود م‍ت‍اث‍ر از س‍ه‍ام‌ داران‌ ن‍ه‍ادی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار و ک‍لاس‍ی‍ک‌ در ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ری‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌

ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍داق‍ل‌ م‍رب‍ع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍ردار پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ب‍ا ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ی‍ری‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍ا

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ئ‍وری‌ م‍ق‍دار ف‍ری‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‍ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌

ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ه‍ی‍ب‍ری‍دی‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ت‍ق‍اض‍ی‍ان‌ دری‍اف‍ت‌ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ ب‍ان‍ک‍ی‌

ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ص‍ن‍دوق‌ س‍ه‍ام‌ ش‍اخ‍ص‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌

م‍دل‌ س‍ازی‌ آرم‍ان‍ی‌ در ش‍رای‍ط ف‍ازی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ای‌ پ‍رت‍ف‍وی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍طل‍وب‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذار :م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ح‍ور رف‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ اس‍ت‍وار ف‍ازی‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا ت‍ک‍رار ب‍الا ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍وی‍ای‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ه‌ روش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ت‍ق‍وی‍ت‍ی‌

ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ب‍ازده‌ ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ – Bاس‍پ‍لای‍ن‌ GARCH

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ زی‍ان‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ک‍ول‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ف‍ری‍ل‍ت‍ی‌

م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اطلاع‍ات‌ ذه‍ن‍ی‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اطراف‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذار

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍وار م‍ی‍زان‌ ری‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ش‍ات‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ج‍رب‍ه‌ و ب‍ی‍ن‍ش‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

ارت‍ب‍اط زم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ن‍ق‍د و ق‍ی‍م‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌

ارزش‌ گ‍ذاری‌ م‍ال‍ی‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ دارای‍ی‌ ن‍ام‍ح‍س‍وس‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ی‍ک‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

ارزش‌ گ‍ذاری‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ج‍وان‍م‍ردان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌

ع‍وام‍ل‌ ت‍أث‍ی‍رگ‍ذار ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍اخ‍ص‌ ک‍ل‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍وی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ت‍م‍ک‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ی‌ ای‍ران‌ ج‍ه‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

م‍دل‌ ارزش‌ اخ‍ت‍ی‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍وار

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ک‍م‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر ش‍ع‍اع‍ی‌

اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ گ‍را ب‍رای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ا

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ ذرات‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ اس‍ت‍وار و ل‍ح‍اظ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ام‍لات‍ی‌ و ن‍رخ‌ ق‍رض‌ ده‍ی‌ و ق‍رض‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ت‍ف‍اوت‌

اس‍ت‍خ‍راج‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ وی‍ژگ‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ و م‍وج‍ک‌ در ب‍ازار س‍ه‍ام‌

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍رت‍ر ب‍رای‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍طر پ‍ذی‍ر :ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

آزم‍ون‌ ک‍ارای‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ آرب‍ی‍ت‍راژ آم‍اری‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍وم‍ن‍ت‍وم‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ پ‍ورت‍ف‍ول‍ی‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ رق‍اب‍ت‌ اس‍ت‍ع‍م‍اری‌

ب‍ازار ک‍ارا ی‍ا ب‍ازار ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ؟ ش‍واه‍د از ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادر ت‍ه‍ران‌

م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍س‍ک‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روی‍ک‍رد گ‍روه‍ی‌ در طب‍ق‍ه‌ چ‍ن‍د ک‍لاس‍ه‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ه‍م‍س‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ح‍ور

م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ ف‍ازی‌

پیش بینی بازده مالی با استفاده از مدل” مارکوف ترکیبی متغیر با زمان نرمال – گارچ “

مدل سازی نرخ بازده مورد انتظار در بازار ایران با استفاده از قراردادهای آتی سکه بهار آزادی

مدلسازی ارزش در معرض خطر ریسک عملیاتی سالیانه در بانکهای تجاری ایران

بررسی رفتار سرمایه گذاران با اطمینان بیش از حد در بورس اوراق بهادار تهران

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

قراردادهای آتی طلا به عنوان ابزار پوشش رسک با یک سرمایه امن مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی مدل های مارکف رژیم متغیر برای قیمت برق در بازار های انرژی

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ارت‍ق‍اء ش‍غ‍ل‍ی‌  (م‍طال‍ع‍ه‌ ای‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ان‍ک‌ س‍پ‍ه‌)

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داده‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ب‍ا ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ پ‍س‌ از ان‍ت‍ش‍ار خ‍طا و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌)

ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍ورت‍ف‍وی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ازش‍ی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ری‍س‍ک‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ت‍اث‍ی‍ر ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ و ج‍ل‍وس‍و

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ داروی‍ی‌ – م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍وراپ‍خ‍ش‌

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ ش‍ع‍ب‌ پ‍س‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍او ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌

ب‍ی‍ش‌ واک‍ن‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ اخ‍ب‍ار ورود و خ‍روج‌ ب‍ح‍ران‌ م‍ال‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ان‍ت‍ق‍ال‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍اره‍ای‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ل‌ ه‍ای‌ ب‍ع‍دی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ آن‍ه‍ا- م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد

ب‍ررس‍ی‌ ری‍س‍ک‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارزه‍ای‌ رای‍ج‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ری‍ال‌

بررسی دنباله پهن در بورس اوراق بهادار تهران

بهینه سازی سبد سهام با معیارهای مختلف سنجش ریسک با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه

بررسی موفقیت سیستم معاملات بر خط در بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت پویای سبد سهام با استفاده از یادگیری تقویتی

پیش بینی قیمت اختیار معاملات با استفاده از سیستم های عصبی فازی

ارائه روشی جهت مدلسازی رویکرد توزیع ضرر در موسسات مالی ایران

ارائه مدل بهینه سازی سبد سهام با بیمه نمودن همزمان آن

روش NSGA11 و توابع هدف متراکم برای بهینه سازی تابع چندهدفه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم ژنتیک مبتنی بر پیش بینی با روش کلاسیک

مقایسه کارایی روش فیلتر کالمن با روش CAPM شرطی در تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ارزی‍اب‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ :م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظری‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ آرب‍ی‍ت‍راژ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌ (س‍ود خ‍ال‍ص‌، ج‍ری‍ان‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و س‍ود ج‍ام‍ع‌) ب‍ا ب‍ازده‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ م‍س‍ک‍ن‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ ه‍دان‍ی‍ک‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ و زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ -م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍دم‍ات‍ی‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍ول‍ی‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ک‍رم‌ ش‍ب‌ ت‍اب‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ج‍ذاب‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ از طری‍ق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ن‍اری‍و

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دل‌ ف‍ام‍ا و ف‍رن‍چ‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ص‍اح‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا درای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ارزش‌ اف‍زوده‌ ب‍ازار

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ی‍زی‍ن‌ در ب‍ررس‍ی‌ رون‍د زم‍ان‍ی‌ ق‍طع‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر در پ‍ای‍داری‌ ب‍رروی‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا م‍دل‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ری‍ش‍ه‌ واح‍د ت‍ص‍ادف‍ی‌ (GSTUR)

ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ب‍رآورد پ‍ارام‍ت‍ر ه‍ای‌ م‍دل‌ ت‍لاطم‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

ارای‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ (روی‍ک‍رد ت‍ف‍ک‍ر ن‍رم‌)

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ی‌ ب‍رای‌ طراح‍ی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ل‍وی‌

ارزش‍گ‍ذاری‌ ب‍رن‍د در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ان‍ک‍داری‌

ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دل‌ ارزش‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍وار ب‍ا ج‍دا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ال‍ی‌ درآم‍ده‍ا و ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ غ‍ی‍رق‍طع‍ی‌

طراح‍ی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد ت‍ف‍ک‍ر ن‍رم‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ک‌ م‍دل‌ ن‍ی‍م‍ه‌ پ‍ارام‍ت‍ری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ GARCH

ت‍اث‍ی‍ر ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ب‍ازده‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ش‍ت‍اب‌

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظری‍ه‌ ارزش‌ آف‍ری‍ن‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

راب‍طه‌ ی‌ ن‍رخ‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ س‍ود س‍پ‍رده‌ ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و اج‍اره‌ ب‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ن‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ره‍ی‍اف‍ت‌ خ‍ود رگ‍رس‍ی‍ون‌ ب‍رداری‌

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ری‍س‍ک‌ ن‍ام‍طل‍وب‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ف‍ع‍ال‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ردی‍اب‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ون‍ت‌ ک‍ارل‍و در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ م‍ول‍ف‍ه‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍ده‌ ب‍ا ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌

ای‍ج‍اد س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا ل‍ح‍اظ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍دل‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ MADM، ت‍ئ‍وری‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ری‍اض‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ط ب‍ازه‌ ای‌

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ا

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ گ‍از ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ش‍ار ی‍اف‍ت‍ه‌ ت‍وس‍ط س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ب‍رآورد ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ) LAVE( ، م‍دل‌ه‍ای‌ GARCH  و ARIMA؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ داده‌ه‍ای‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ای‍ران‌

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ دارای‍ی‌ه‍ای‌ ن‍ام‍ح‍س‍وس‌ در ای‍ران‌

طراح‍ی‌ و ارزش‌ گ‍ذاری‌ اخ‍ت‍ی‍ار م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ در ق‍رارداده‍ای‌ اج‍اره‌ م‍س‍ک‍ن‌

ب‍رآورد ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌  س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍رت‍ر در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ چ‍ن‍دک‍ی‌ م‍دل‌ GARCH

ک‍ارب‍رد ب‍رآورد ه‍ای‌ اس‍ت‍وار در م‍دل‌ GARCH

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ان‍ق‍ب‍اض‍ی‌

ک‍س‍ر در ارزش‌ خ‍ال‍ص‌ دارای‍ی‌ ص‍ن‍دوق‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا س‍رم‍ای‍ه‌ ث‍اب‍ت‌

م‍دل‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍دار GARCHو ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در م‍دل‍س‍ازی‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ Crunch -Bang Big-  Big

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د ب‍ر واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در م‍راک‍ز خ‍ری‍د م‍وب‍ای‍ل‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ش‍ه‍ر ک‍رج‌

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ ه‍اپ‍ف‍ی‍ل‍د

ک‍ش‍ف‌ ح‍ب‍اب‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ طلا و س‍ک‍ه‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ب‍ا وق‍ف‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ (LPPL)

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ال‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ام‍لات‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ پ‍رت‍ف‍ل‍ی‍وی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ANP

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍ه‍ام‌ ردی‍اب‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ش‍اخ‍ص‌  ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زاره‍ای‌ داده‌ک‍اوی‌

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ پ‍رت‍ف‍ول‍ی‍و ب‍ر پ‍ای‍ه‌ی‌ ح‍داق‍ل‌ س‍رم‍ای‍ه‌ی‌ م‍ورد ن‍ی‍از

طراح‍ی‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ پ‍ای‍دار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد س‍ن‍اری‍ون‍گ‍اری‌

ت‍اث‍ی‍ر م‍ذاک‍رات‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌ ای‍ران‌ و گ‍روه‌۵ + ۱ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ک‍ل‌ ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

س‍ن‍ج‍ش‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ ارگ‍ان‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ ری‍س‍ک‌ (VaR)

طراح‍ی‌ م‍دل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اوراق‌ ارزی‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ازار آت‍ی‌ ک‍الا ب‍ا روی‍ک‍رد CAViaRب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از  ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دک‍ی‌ (ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍ازار آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلای‌ ب‍ورس‌ ک‍الای‌ ای‍ران‌)

ک‍ش‍ف‌ ح‍ب‍اب‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ س‍ه‍ام‌  در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ درخ‍ت‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ و م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍ردار پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

طراح‍ی‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍رارداده‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ص‍ک‍وک‌

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ت‍رس‌ (FIX)، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رده‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وزن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا

ن‍ح‍وه‌ ارزش‌ گ‍ذاری‌ ب‍رن‍د ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ اپ‍رات‍ور ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌؛ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ رای‍ت‍ل‌

راب‍طه‌ EVAو ب‍ازده‌ ک‍ل‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ پ‍وش‍ش‌ ری‍س‍ک‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ق‍رارداده‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ک‍ه‌ طلا در ای‍ران‌

طراح‍ی‌ اب‍زار م‍ش‍ت‍ق‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ی‍ع‌ ش‍رط

ک‍ن‍ت‍رل‌ اث‍ر اخ‍ت‍لالات‌ ک‍وچ‍ک‌ و ح‍ذف‌ اث‍ر ج‍ه‍ش‌ ه‍ا ب‍ر روی‌ ری‍س‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ س‍ب‍د دارای‍ی‍ه‍ا( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ای‍ران‌)

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد روش‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ت‍أث‍ر از ت‍اخ‍ی‍ر زم‍ان‍ی‌

ری‍س‍ک‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ ری‍س‍ک‌ ادراک‌ ش‍ده‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍وان‍ع‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍روش‌ اس‍ت‍ق‍راض‍ی‌ و طراح‍ی‌ ن‍وع‍ی‌ از ق‍رارداد ب‍رای‌ ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ع‍م‍ر خ‍دم‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا روش‌ ارزش‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ اس‍ت‍وار

ارزش‍گ‍ذاری‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ از دی‍د م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ت‌

ری‍س‍ک‌ م‍ال‍ی‌ در زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ در ش‍رای‍ط ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ (ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ان‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار)

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی

طراح‍ی‌ ص‍ن‍دوق‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ک‍الا م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ب‍ورس‌

ب‍رآورد ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر و اخ‍ت‍لال‌ در ن‍وس‍ان‍ات‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ در ن‍رخ‌ ارز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌  Realized GARCH

اث‍ر ارزش‌ ن‍ام‌ ت‍ج‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ آن‍ه‍ا

ب‍ررس‍ی‌ ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ ه‍م‍زم‍ان‌ داده‌ ه‍ای‌ ب‍ورس‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ی‌ اس‍ت‍وار در م‍دل‌ GARCH – DCC

م‍دل‌ ب‍ن‍دی‌ واک‍ن‍ش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌  ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر رون‍د س‍ود ت‍ق‍س‍ی‍م‍ی‌

م‍طال‍ع‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار واب‍س‍ت‍گ‍ی‌  ب‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ س‍ه‍ام‌ و ن‍رخ‌ ارز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍واب‍ع‌ ک‍اپ‍ولای‌  ش‍رطی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ب‍ا زم‍ان‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ن‍وظه‍ور

طراح‍ی‌ م‍دل‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ق‍رارداد س‍وآپ‌ ب‍ده‍ی‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ ای‍ران‌

ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ گ‍ارچ‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌ م‍ارک‍ف‌ ب‍رای‌ ارزش‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر

ت‍ف‍اوت‌ ن‍ق‍ش‌ م‍طال‍ب‍ات‌ غ‍ی‍ر ج‍اری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و دول‍ت‍ی‌

.

——————

مطلب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی صنایعلینک منبع

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آموزش های نگارش پایان نامه

 دانلود پایان نامه رشته اقتصاد

 

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی :

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فساد در کشورهای عضو اوپک

اثر درآمدهای نفتی بر شاخص های توسعه مجموعه کشورهای نفتی (حوزه خلیج فارس)

بررسی همگرایی درآمد سرانه با لحاظ شاخص رقابت پذیری جهانی در دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

تاثیرات امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی بر رشد اقتصادی

بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران (طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۶۳)

رابطه علی بین رشد اقتصادی و صادرات و بدهی های خارجی دولت در ایران

تاثیر توسعه مالی بر توسعه اقتصادی در ایران

بررسی اثر آموزش بر توسعه بخش کشاورزی

جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

“بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده های تلفیقی”

بررسی تاثیر تنوع قومی بر رشد اقتصادی استان ها در ایران

بررسی اثر سیاست مالی اقتصادی و کیفیت نهاد بر نرخ رشد در ایران و کشورهای درحال توسعه منتخب

رابطه بین باروری و توسعه مالی در ایران

بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های ایران

بررسی رابطه پویا بین سرمایه گذاری در املاک و رشد اقتصادی

اثر تغییر در ترکیب مخارج عمومی بر رشد اقتصادی در ایران

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی در الگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

تحلیل اقتصادی نظام مشارکت نیروی کار در منافع بنگاه و کارکرد آن در تمدن اسلامی (بررسی مورد ایران)

تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک مزرعه (رهیافت برنامه ریزی ریاضی تصادفی)

بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

سنجش برابری در تأمین مالی هزینه های سلامت خانوارها در برنامه های توسعه ی ایران بعد از انقلاب

اثر همنوایی رفتار کارگزاران بر سود کارفرما در حالت سپارش تعیین دستمزد: یک مطالعه آزمایشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر میزان مرگ ومیر در کشورهای منتخب در حال توسعه

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بخش های مدرن و سنتی اقتصاد در کشورهای منتخب در حال توسعه

بررسی اثرات فازهای به بهره برداری رسیده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بر روی ساختار اقتصادی استان بوشهر

چگونگی توزیع درآمد بین عوامل تولید و تأثیر آن بر روند توسعه اقتصادی (بررسی مقایسه ای بین دو نظام اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری)

بررسی میزان تاب آوری ایران طی دوره ۱۳۹۰- ۱۳۷۰

بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر مصارف بانکهای خصوصی منتخب در ایران

بررسی رابطه علّی میان شاخص سهام بورس اوراق بهادار و تقاضای پول در ایران

تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره‌وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

بررسی رابطه بین نابرابری توزیع درآمد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (۲۰۰۵-۱۹۶۰ میلادی)

بررسی نقش توسعه مالی بانک های تجاری بر رشد اقتصادی ایران

اثر متغیرهای کلان بر احتمال ورشکستگی شرکت ها

اثرات اصلاح یارانه‌های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک های منتخب ایران

بررسی واکنش افراد به رفتار مالی غیرمنصفانه سایرین: یک مطالعه آزمایشگاهی

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کیفیت نهادها و آزادی اقتصادی بر کارآفرین

محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی آب در اقتصاد ایران، با استفاده از رویکرد داده-ستانده

تأثیر سیستم بیمه سپرده صریح بر احتمال وقوع بحران های بانکی

رابطه صادرات کالای‌های پویا و رقابت پذیری تجاری (مطالعه بین کشوری)

تاثیر تسهیلات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب

تأثیر مولفه های اقتصاد دانش و مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر کارآفرینی کشورهای منتخب

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در شرکت بیمه آسیا- استان خراسان رضوی

بررسی اثرات رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات شواهدی از کشور های منتخب

بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی کشور

بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر ارزش معاملات بورس ایران و کشورهای منتخب

بررسی تاثیر بازار های موازی در قالب شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران

تاثیر شاخص های فضای کسب و کار بر تجارت خارجی : مطالعه موردی شرکای عمده تجاری ایران

برآورد رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با بکارگیری توابع هزینه انعطاف ‌پذیر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (۱۳۸۴-۱۳۷۷)

اثر سرمایه گذاری در ارتباطات راه دور بر رشد بهره وری کل عوامل در ایران(۱۳۸۵-۱۳۵۰)

بررسی تآثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام(رهیافت svar)

تاثیر نوآوری‌های الکترونیک بر کارایی بانک‌های دولتی و خصوصی

——————

مطالب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصادلینک منبع

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی


موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی

آموزش های نگارش پایان نامه

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی منابع طبیعی :

 • تعیین ضریب شکل گونه راش (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل های گلستان (مطالعه موردی: طرح های جنگلداری لیوان، وطنا، کردکوی، شموشک و دکتر بهرام نیا)
 • تأثیر طرح‌های منابع طبیعی بر معیشت پایدار عشایر از دیدگاه کارشناسان و بهره‌برداران (مطالعه موردی: دهستان اسفندقه، شهرستان جیرفت)
 • مقایسه روشهای مختلف خاکشناسی در منابع طبیعی (زمین شناسی و ژئومورفولوژی) درمقیاس۲۰۰۰۰ :۱
 • محیط زیست در اسلام(فهرست اعلام منابع طبیعی در قرآن کریم)
 • مطالعه وضعیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک‌های GIS و RS و بررسی تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی: دشت بهشهر-بندرگز)
 • نقش مدیریت منابع آب در حوزه آبریز رودخانه هراز

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی

 • تفاوت اکولوژیک، مورفولوژیک و ژنتیک درختان سفیدپلت در رویشگاههای طبیعی جنگلهای خزری (شمال ایران)
 • تحلیل اقتصادی طرحهای مرتعداری در استان مرکزی
 • تعیین رویشگاه بالقوه گونه گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer) در استان اصفهان
 • تحلیل ظرفیت‌های مدیریت منابع جنگلی ایران بر اساس اصول و مبانی پیشنهادی سازمان ملل متحد برای برنامه ملی جنگل کشورها
 • طراحی مدل اقتصادی خروج چوب در سری دسکت طرح جنگلداری صنایع چوب و کاغذ مازندران
 • ارزیابی شایستگی مراتع غرب بیرجند برای چرای شتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • بررسی تنوع گونه های بلوط ایران با استفاده از ریزریخت شناسی برگ و دانه گرده و تعیین موقعیت حفاظتی آنها
 • تنوع موفولوژیکی جمعیت های ماهی شاه کولی جنوبی(Alburnus mossulensis) در ایران

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی

 • بررسی تطبیقی و شبیه سازی تغییرات زمانی دما در اعماق مختلف خاک در اقالیم عمده ایران (مطالعه موردی: یزد، شهرکرد (کوهرنگ)، بندرعباس، رشت)
 • بررسی اثرات اسکان عشایر بر وضعیت اقتصادی – اجتماعی دامداران و وضعیت مراتع (مطالعه موردی: شهرستان ماکو استان آذربایجان غربی)
 • بررسی تغییرات پوشش اراضی استان چهارمحال‌و‌بختیاری با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای‌سرزمین
 • واکاوی اثر تغییر اقلیم بر کمیت پوشش‌گیاهی بیابان‌های ساحلی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای چندزمانه و چند‌طیفی (مطالعه موردی جزیره قشم)
 • تهیه نقشه گستره جنگل و بررسی صحت مرز آن با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در استان چهارمحال و بختیاری
 • ارزیابی مقایسه ای اثر خوراکی گیاه آویشن شیرازی (Zataria multifliora Boiss) و ویتامین E بر بهبود عملکرد سیستم فیزیولوژیک بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.)

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی

 • ارزیابی طرح های بیابان زدایی بر اساس معیار پوشش گیاهی در شهرستان آران وبیدگل
 • مقایسه‌ی تنوع پوشش گیاهی در مراتع چرا شده و قرق در دو تیپ درختچه‌ای و علفی(مطالعه‌ی موردی:مراتع میانکاله)
 • بررسی و مقایسه رویش (قطری و رویه زمینی) در دو توده طبیعی و بهره بدری شده بلوط در جنگلهای نژو شهرستان بانه
 • اثر آتش به عنوان یک عامل بوم‌شناختی بر ترکیب و پویایی پوشش گیاهی در مراتع نیمه‌خشک (مطالعه موردی پارک ملی بمو شیراز)
 • بررسی وضعیت کمی و کیفی و تنوع زیستی توده های دست کاشت زبان گنجشک، افرا پلت، شیردار و توسکا ییلاقی در حوضه آبخیز تالار
 • بررسی اثر برش تنک کردن بر برخی از ویژگیهای کمی و کیفی توده‌های دست کاشت کاج تدا (مطالعه موردی سری یک توتکی سیاهکل)
 • تأثیر عوامل فیزیوگرافی برفراوانی و پراکنش موخور در جنگل‌های میرآباد شهرستان سردشت؛ استان آذربایجان غربی
 • نقش اقدامات آبخیزداری در تغییرات مورفولوژیکی آبکندها در حوزه آبخیز ایده‌لو

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی

 • مقایسه ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی هالوفیت ها، انتشار دی اکسیدکربن خاک در مرتع قرق و تحت چرا در اینچه برون استان گلستان
 • طراحی شبکه جاده های جنگلی بر اساس خصوصیات رویشگاه (مطالعه موردی: سری واستون صنایع چوب و کاغذ مازندران).
 • بررسی تغییرات پوشش گیاهی طبیعی و ارتباط آن باخشکسالی اقلیمی با استفاده از داده‌های چند زمانه سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه سیرجان کرمان)
 • تنوع ریختی و ژنتیکی سیب‌های جنگلی هیرکانی و تعیین جایگاه تاکسونومیک گروه‌های جدا شده با استفاده از DNA بارکدینگ
 • بررسی تاثیر غبار کارخانه گچ رباط سفید بر پوشش گیاهی طبیعی اطراف
  الگوی حوادث طبیعی در راشستان (سری دو جنگل شصت کلاته)

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی

 • تاثیر رونق کسب‌وکار بر روند تخریب جنگل، مطالعه موردی: شهرستان بانه، استان کردستان
 • انتخاب گونه های درختی مناسب جهت جنگلکاری در حوزه آبخیز کلوچه (شهرستان بیجار-استان کردستان)
 • قابلیت داده های ماهواره ای رقومی در تهیه نقشه های تیپ و تراکم جنگل (مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا)
 • بررسی شیوه های مختلف بهره برداری از مراتع و تاثیر آن در تخریب و بهبود مراتع حوزه سد امیرکبیر(کرج)
 • بررسی اثر قطع گروهی درختان بر خصوصیات هیدرولوژیکی جنگل (مطالعه موردی سری نم خانه جنگل خیرود کنار نوشهر)

.

——————

مطالب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته محیط زیستلینک منبع

موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه


موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه

آموزش های نگارش پایان نامه

 دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی

 بانک موضوعات پیشنهادی پایان نامه

.

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه :

 • تعیین کارایی اقتصادی و عوامل موثر بر تولید سیب زمینی در استان ….. (مطالعه موردی شهرستان.
 • تحلیل اقتصادی کشت پسته (مطالعه موردی منطقه …..
 • بررسی تطبیقی ارزش افزوده بهینه و تدوین شده زیربخشهای اقتصاد در افق برنامه سوم با استفاده از برنامه ریزی خطی/ .
 • بررسی مسائل بازاریابی و بازاررسانی محصول پسته در استان …..
 • ارزیابی اقتصادی عوامل موثر بر سودآوری محصولات عمده کشاورزی (مطالعه موردی: ……
 • تحلیل اقتصادی تولید کلزا در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان ….
 • بررسی روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری اجرا شده در بخش کشاورزی ایران.
 • آموزش راهکارهای اقتصادی تولید و نقش آن درافزایش درآمد باغداران شهرستان ……
 • بررسی اثرات اقتصادی حذف یارانه نهاده های کود وسم بر تولید محصول پسته در استان ……
 • مطالعه نقش ریسک و استراتژیهای کاهش ریسک در صنعت مرغداری (مطالعه موردی در شهرستان …..
 • شناخت ظرفیتها و اولویت‌بندی مشاغل در مناطق روستایی استان ……
 • مطالعه اثرات حمایتی نرخ تعرفه (موثر) در بخش کشاورزی……
 • مطالعه روند تغییرات رابطه مبادله بخش کشاورزی……
 • بررسی اقتصادی تولید و صادرات گل در ایران (مطالعه موردی استان ……
 • یارانه صادراتی در تجارت محصولات کشاورزی….
 • بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه پایدار و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی.
 • تعیین مزیت نسبی عمده محصولات باغبانی ایران…..
 • نقش سرمایه‌گذاری دولتی و رشد بهره‌وری در بخش زراعت……
 • تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در شهرستان ……
 • مطالعه کارایی اقتصادی نظامهای بهره‌برداری با تاکید بر نقش تعاونیهای تولید زراعی در ایران
 • بررسی اقتصادی کاربرد نهاده‌ها در تولید محصولات عمده کشاو
 • اثرافزایش صادرات محصولات کشاورزی بر واردات محصولات کشاورزی بااستفاده از تکنیک داده – ستانده
 • تجزیه و تحلیل اهمیت زیربخشهای کشاورزی و حمل و نقل دراقتصاد ایران و تحلیلی برمبنای مدل ایستای داده – ستانده
 • اثر افزایش تقاضای نهائی بر اشتغال بخش کشاورزی بااستفاده از تکنیک داده – ستانده
 • بررسی اقتصادی تولید خرما در استان ….. ( مطالعه موردی ……
 • بررسی اقتصادی گندم در استان ……
 • بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات در ایران مقایسه آن در استانهای ……
 • بررسی و تحلیل اقتصادی سیاستها و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی برنج در ایران…….
 • بررسی تاثیر اعتبارات کشاورزی بر تولید در بخش کشاورزی ( بااستفاده از توابع تولید و محاسبه بهره وری …..
 • تحلیل ساختار تولید و تعیین تابع تقاضای آب برای گندم در ایران……
 • جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزی ایران مطالعه موردی: گندم، برنج، پسته و خرما.
 • الگویی جهت بهینه سازی همزمان سیاستهای برنج ایران.
 • مطالعه تاثیرپذیری متغیرهای عمده اقتصادی بخش کشاورزی از سیاستهای پولی و مالی.
 • تجزیه و تحلیل عملکرد و هماهنگی در تولید و بازاریابی پنبه ایران با تاکید بر تاثیر سیاستهای دولت.
 • مطالعه اثر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (با تاکید بر تسهیلات بانکی و هزینه های عمرانی بخش کشاورزی.
 • مطالعه عوامل موثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی …….
 • برآورد توابع پویای عرضه و تقاضای انواع گوشت و پیش‌بینی عرضه و تقاضای آن در ایران (با استفاده از معادلات همزمان….
 • تحلیل سرمایه‌گذاری خالص در مکانیزاسیون کشاورزی (مطالعه موردی ….. در استان …….
 • اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت گندم (مطالعه موردی استان ……
 • بررسی رابطه رشد اقتصادی بخش کشاورزی، فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران…
 • تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی شهرستان ……
 • ارزیابی اقتصادی مصرف آب در کشاورزی شهرستان ……
 • مطالعه تاثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه‌های روغنی.
 • مطالعات تعییرات تولیدی حاصل از وجود تکنولوژی در صنعت میگو (مطالعه موردی استان ….، منطقه ……
 • کارائی اقتصادی، تخصیصی و فنی کلزاکاران و عوامل موثر بر کارایی فنی در استان ……
 • مطالعه عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی فرآوری شده…..
 • بررسی مزیت نسبی تولید میگو استان ….. (شهرستان ……
 • مطالعه آثار سیاست آزادسازی تجاری شکر در ایران.
 • بررسی مدیریت و مصرف اقتصادی آب در استان ….. (مطالعه موردی در …..
 • شناسایی منابع رشد کشاورزی در ایران.
 • بررسی همگرایی قیمت‌های جهانی و داخلی محصولات منتخب کشاورزی ایران.
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش مکانیزاسیون کشاورزی: استان ……
 • مطالعه تغییرات کارایی و پیشرفت تکنولوژی در صنعت مرغداری پرورش مرغ گوشتی ایران.
 • بررسی پتانسیلهای بالقوه صادرات محصولات منتخب صنایع تبدیلی کشاورزی با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی.
 • مطالعه نقش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در ایران….
 • بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی در رشد بهره‌وری بخش کشاورزی بررسی دوره زمانی ‎…. ساله منتهی به سال ….
 • بررسی تاثیر اعتبارات تخصیصی بانک کشاورزی بر تولید باغداران شهرستان ……
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی خرما، سیب درختی و مرکبات)/ .
 • بررسی سیاستهای حمایتی کشورهای عضو OECD و تاثیر آن بر بازار داخلی  ایران مطالعه موردی: …..
 • برآورد الگوی پیش‌بینی تقاضای آب آبیاری: مطالعه موردی شهرستان ……
 • طراحی و ایجاد مدلهای تجزیه و تحلیل بازرگانی خارجی محصولات استراتژیک کشاورزی ایران….
 • مطالعه بازاریابی محصول زیتون در استان …..: مطالعه موردی   شهرستان ……
 • بررسی کارآیی اقتصادی شرکت‌های تعاونی کشاورزی (مطالعه موردی: پرواربندی گوساله در استان …..
 • طراحی نظام بهینه تعرفه در بخش کشاورزی ایران…
 • مطالعه اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر بخش کشاورزی (زیربخش دام و طیور. .
 • ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت در بخش محصولات زراعی و باغی ایران.
 • بررسی تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی ایران.
 • مطالعه چگونگی انتقال قیمت در بازار محصولات باغی (مطالعه موردی ….
 • مطالعه نحوه انتقال قیمت از مزرعه تا خرده‌فروشی در بازار محصولات زراعی….
 • تحلیل اقتصادی تولید عسل در استان ….
 • مطالعه عوامل موثر بر تقاضای لبنیات در استان ….
 • مطالعه عوامل موثر بر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی….
 • بررسی مزیت نسبی (هزینه‌ای و رقابتی) محصولات نخود، جو، ذرت و پنبه (محصولات در حال پذیرش بورس کشاورزی)/ .

.

——————–

مطلب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصادلینک منبع

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بیمه


موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بیمه

آموزش های نگارش پایان نامه دانلود پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بیمه :

 • بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در شرکتهای بیمه
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه، مطالعه موردی………..
 • بررسی شاخص‌های توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه، مطالعه
  موردی………..
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه، مطالعه موردی………..
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی، مطالعه
  موردی………..
 • حاکمیت شرکتی و صنعت بیمه،
 • مدیریت ریسک های شرکت های بیمه،
 • توسعه منابع انسانی در صنعت بیمه،
 • جایگاه مدیریت استراتژیک در شرکت های بیمه،
 • نقش IT در شرکت های بیمه،
 • جایگاه مدیریت دانش در صنعت بیمه،
 • نقش کارکردهای مدیریتی نوین در صنعت بیمه،
 • ساختارهای سازمانی در شرکت های بیمه،
 • استراتژی های بازاریابی در صنعت بیمه،
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در صنعت بیمه،
 • سرمایه های فکری در صنعت بیمه،
 • مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه،
 • آسیب شناسی تفکر مدیریت دولتی در بیمه های خصوصی
 • بررسی میزان آشنایی مدیران شرکت با مهارت‌های سرپرستی و
  مدیریت و نقش آن در کارآیی بنگاه، مطالعه موردی
 • بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران
 • بررسی تاثیر ساختار سازمانی و شیوه مدیریت بر روی شاخص های
  بیمه‌ای
 • بررسی رابطه بین آگاهی مدیران از عملکردهای مدیریت و نحوه عملکرد
  آنان در سازمانهای بیمه‌ای
 • بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل
  انگیزشی بازاریابان بیمه
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌
  ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در
  ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزایش کارایی کارکنان، مطالعه
  موردی………..بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلی ‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز‌
  ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعیین‌ عوامل‌ موثر بر تقاضای بیمه‌های زندگی ، مطالعه موردی………..‌
 • بررسی موانع‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ بیمه‌ های عمر در
  کشور و ارائه‌ راهکارهای مناسب‌
 • ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های ایرانی و تاثیر آن
  بر بازار بیمه‌های عمر، مطالعه موردی…..
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردی………..
  شرکتهای بیمه ای)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاریابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ،
  مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز شرکت بیمه
  پاسارگاد
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه
  موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگی در ایران
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه
  موردی………..
 • بررسی روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شرکتهای بیمه‌ای، مطالعه موردی
  بیمه عمر پاسارگاد
 • بررسی کیفیت زندگی کاری بازاریابان بیمه عمر ، مطالعه موردی………..
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاریابان،
  مطالعه موردی………..
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه
  موردی………..بازاربابان بیمه عمر‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌
  ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردی……….. بازاریابان بیمه عمر
 • بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی، مطالعه موردی……….. بازاریابان
  بیمه عمر
 • بررسی آثار خصوصی سازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه، مطالعه
  موردی……….. بیمه عمرلینک منبع

موضوعات پیشنهادی پایان نامه زمین شناسی


موضوعات پیشنهادی پایان نامه زمین شناسی

آموزش های نگارش پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی.

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته زمین شناسی :

مطالعه ساختار سرعتی گوشته بالایی در منطقه شمال شرق ایران با استفاده از تحلیل امواج ریلی

مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک سد قردانلو با تأکید ویژه بر آب‌بندی پی سد

بررسی زمین‌شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های نیمه عمیق محدوده نوده …..

بررسی زمین‌شناسی مهندسی و اثرات ساختگاهی در شمال شرق استان ……..

زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجی زمینی درمنطقه اکتشافی ….

بررسی زمین‌شناسی اقتصادی لایه‌های رسوبی مس‌دار در روستای …..

مطالعات زمین‌شناسی و ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی …….

مطالعات زمین‌شناسی، کانی‌سازی (طلا-مس)، آلتراسیون، سن‌سنجی و منشا توده‌های نفوذی از.…

مطالعه خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سازند آغاجاری در اهواز با تاکید بر انحلال‌پذیری ماسه‌سنگ‌ها و تورم مارن‌ها

بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی سد بار نیشابور

بررسی زمین‌شناسی ساختمانی و نوزمین‌ساخت چین مرتبط با گسله شمال اشتهارد

بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی سازندهای حوضه آبریز سیمینه‌رود با نگرشی ویژه بر فرسایش‌پذیری آنها

پارینه لرزه‌شناسی و ریخت زمین‌ساخت گسل گلباف، ………

کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و الگوی پیدایش کانسار منگنز هلالان ……

.

مطالب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه زمین شناسی گرایش پترولوژی
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش هیدرولوژی
موضوعات پیشنهادی پایان نامه زمین شناسی اقلیم شناسی

 لینک منبع

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت


موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت

آموزش های نگارش پایان نامه دانلود پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت :

ارزیابی رشد، تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تحمل به شوری پنج رقم شبدرزیرزمینی

اثر تغییرات ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک بر کمییت محصول پنبه در منطقه گرگان

کلزا یک گیاه با ارزش و سودآور

تعیین درصد ریزش میوه از هفت رقم درخت بادام با استفاده از یک تکاننده مکانیکی و تعیین ارقام مناسب برای برداشت ماشینی

رشد گیاه اکالیپتوس در شرایط فتو و شبه فتواتوتروف با و بدون غنی سازی‏‎CO2

بررسی تاثیر کود پتاسیم در ایجاد مقاومت در گیاه گوجه فرنگی نسبت به شوری آب آبیاری

ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در ۲۰ رقم و اکوتیپ چچم یکساله ‏‎(Lolium multiflorum)‎‏ در شرایط کشت فاصله‌دار

کوچک بودن اراضی زراعی و عملکرد (از پندار تا واقعیت)

دستیابی به دانش فنی تولید مایه تلقیح باقلا

بررسی مقایسه‌ای میزان جذب سطوح مختلف نیتروژن دربرنج ‏‎ ‏‎ (Oryza sativa L.)‎‏ وعلف هرز دژگال‏‎ Echinochola crus -galli )‎‏ ) در تراکم‌های مختلف علف هرز

تاًثیرزمان مصرف کود نیتروژن بررقابت علف هرز جودره ‏‎ ‏‎‏‎(Hordeum spontaneum L. )‎‏ باگندم زمستانه

مقایسه اثر متقابل کود سوپر فسفات تریپل و کود زیستی بارور ۲ مروری بر خصوصیات کمی و کیفی سویا در کرمانشاه

کمپوست و کاربرد آن در کشاورزی

کاربرد کودهای دامی در کشاورزی

مبارزه شیمیایی با شپشک های مرکبات

کرک زدایی از بذر پنبه ‏‎Delinting of cotton seed

گلخانه بدون آفتکش : حقیقت یا خیال ؟

بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی ( Amygdalus SPP.) و ژنوتیپ های کاشته شده بادام با استفاده از نشانگر

مولکولی AFLP و برخی از صفات مورفولوژیکی

ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم مرکبات با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره SSR

بررسی اثر زمان‌های متفاوت کاشت بر روی خصوصیات فنولوژی، مرفولوژی و عملکرد ارقام کلزا

بررسی عوامل بیوشیمیایی مرتبط با صفت مقاومت به شوری در ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L)

بررسی چند معیار مقاومت به خشکی و تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگر RAPD در جو

بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD در منطقه زاگرس مرکزی

بررسی صفت طول غلاف در جمعیت F3 کلزا (Brassica. Napus) جهت اصلاح ارقام پر محصول با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد واجزای آن در رقم اصلاح شده نخود آرمان

مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و اجزای آن در جمعیت هاپلوئید مضاعف جو با استفاده از نشانگرهای SSR

—————–

مطلب مرتبط:

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذاییلینک منبع