دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 97


 عنوان رشته امتحانیدانلودجغرافیای سیاسیدانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهریدانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانلودژئومورفولوژیدانلودسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدانلودعلوم اقتصادیدانلودمدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیکدانلودمجموعه علوم سیاسی و روابط بین المللدانلودتاریخ – تاریخ اسلامدانلودتاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلامدانلودتاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلامدانلوداقتصاد نفت و گازدانلودمدیریت بازرگانی و راهبردیدانلودمدیریت دولتیدانلودمدیریت صنعتیدانلودمدیریت آموزشیدانلودمدیریت رسانه و اطلاعاتدانلودمدیریت فناوری اطلاعاتدانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازدانلودکارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژیدانلودگردشگریدانلودمالیدانلودحسابداری دانلودزبان و ادبیات فارسی دانلودعلم و اطلاعات دانش شناسیدانلودعلوم و مهندسی محیط زیستدانلودفلسفهدانلودفلسفه – منطقدانلودفلسفه – علم دانلودفلسفه و کلامدانلودفلسفه تعلیم و تربیتدانلودعلوم اجتماعی دانلودمددکاری اجتماعیدانلودمشاورهدانلودرشته علوم ارتباطاتدانلودباستان شناسيدانلودمحیط زیست دانلودعلوم قرآن و حدیثدانلود فقه و مبانی حقوق اسلامیدانلود ادیان و عرفاندانلودالهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامیدانلودفقه شافعیدانلودمدرسی معارف اسلامیدانلودبرنامه ریزی درسیدانلودتربیت بدنی – مدیریت ورزشیدانلودتربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشیدانلودتربیت بدنی – آسیب شناسیدانلودتربیت بدنی -رفتارحرکتیدانلودتربیت بدنی – بیومکانیک ورزشیدانلودشیمی – شیمی فیزیکدانلودشیمی – شیمی آلیدانلودشیمی – شیمی تجزیهدانلودشیمی – شیمی معدنیدانلودشيمي -شيمي پليمر        دانلودشيمي كاربردي       دانلودفیتوشیمیدانلودآب و هواشناسيدانلودزمین شناسی تکتونیکدانلودزیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسیدانلودزیست شناسی گیاهی – فیزیولوژیدانلودزيست شناسي گياهي – سلولي وتكوينيدانلودزیست شناسی جانوري – فيزيولوژي   دانلودعلوم جانوري -بيوسيستماتيكدانلودزیست شناسی جانوري – سلولي وتكويني دانلودزيست شناسي -سلولي ومولکولی    دانلودبيوشيمي  دانلودژنتیک مولکولیدانلود            رشته بيوفيزيك               دانلودزيست فناوري ميكروبي     دانلودآمار   دانلودرياضي محض     دانلود     رياضي كاربردي          دانلودرشته فيزيك دريا          دانلودرشته زيست شناسي دريا    دانلودعلوم وفناوري نانو-نانوفيزيك   دانلودرشته فيزيك        دانلودفوتونيك         دانلودرشته ژئوفيزيك -لرزه شناسي        دانلودرشته ژئوفيزيك -زلزله شناسي       دانلودرشته ژئوفيزيك -الكترومغناطيس     دانلودرشته ژئوفيزيك -گراني سنجي          دانلودرشته علوم وفناوري نانو-نانوشيمي   دانلود رشته ريززيست فناوري               دانلودرشته بيوانفورماتيك      دانلود علوم كامپيوتر  دانلود علوم شناختي         دانلود مهندسي برق –  الكترونيك        دانلود مهندسي برق – مخابرات      دانلود مهندسي برق – قدرت      دانلودمهندسي برق – كنترل       دانلودمهندسي عمران -سازه    دانلود مهندسي عمران – زلزله           دانلود مهندسي عمران – ژئوتكنيك       دانلود مهندسي عمران – مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي       دانلود مهندسي عمران – راه وترابري        دانلودمهندسي عمران – سواحل بنادروسازه هاي دريايي    دانلود مهندسي عمران -مديريت منابع اب      دانلودمهندسي عمران – حمل ونقل                      دانلودمهندسي عمران – مديريت ساخت                    دانلود مهندسي عمران – محيطزيست                    دانلود مهندسي نقشه برداري – ژئودزي         دانلودمهندسي نقشه برداري – فتوگرامتري          دانلود مهندسي نقشه برداري -سنجش ازدور        دانلود مهندسي نقشه برداري – سيستم اطلاعات جغرافيايي  (GIS)دانلود مهندسي مكانيك – ساخت وتوليد    دانلود مهندسي مكانيك – مكانيك جامدات     دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستمدانلودمهندسي مكانيك – ديناميك كنترل وارتعاشات         دانلود مهندسي مكانيك – تبديل انرژي     دانلود مهندسي دريا        دانلود مهندسي هوافضا – آیروديناميك        دانلود مهندسي هوافضا – جلوبرندگي        دانلود مهندسي هوافضا- سازه هاي هوايي        دانلودمهندسي هوافضا – ديناميك پروازوكنترل        دانلود مهندسي معدن – اكتشاف    دانلود  مهندسي معدن – استخراج    دانلود مهندسي معدن – فراوري موادمعدني      دانلودمهندسي معدن – مكانيك سنگ          دانلود مهندسي پليمر- پليمر         دانلودمهندسي پليمر- رنگ          دانلود مهندسي محيطزيست  -منابع اب                دانلودمهندسي محيطزيست – اب وفاضلاب              دانلود مهندسي محيطزيست – موادزائدجامد          دانلود مهندسي محيطزيست – آلودگي هوا            دانلود                   مهندسي پزشكي – بيوالكتريك                                 دانلود  مهندسي پزشكي – بيومكانيك         دانلود مهندسي پزشكي – بيومتريال  دانلودمهندسی صنایعدانلودمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانلود                       مهندسي نفت – اكتشاف                              دانلود مهندسي نفت         دانلودمهندسي كامپيوتر- نرم افزاروالگوريتم      دانلودمهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري     دانلود  مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي   دانلود  مهندسي كامپيوتر- شبكه ورايانش           دانلودمهندسي فناوري اطلاعات             دانلودمهندسي موادومتالورژي            دانلود مهندسي شيمي     دانلود مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي              دانلود فناوري نانو- نانومواد       دانلود             فناوري نانو- نانوالكتريك                     دانلود مهندسي هسته اي – كاربردپرتوها     دانلود مهندسي هسته اي – راكتور                   دانلود مهندسي هسته اي – پرتوپزشكي     دانلود مهندسي هسته اي – گداخت       دانلودمهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي             دانلود مهندسي نساجي – شيمي نساجي وعلوم الياف                 دانلودمهندسي سيستم هاي انرژي    دانلودرشته آگروتکنولوژیدانلودرشته آگروتکنولوژی – بذردانلودرشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرزدانلودپژوهش هنر              دانلود شهرسازي             دانلودمعماري         دانلود                            مديريت پروژه وساخت                                    دانلودرشته بیوتکنولوژی کشاورزی  دانلود علوم ومهندسي ابخيزداري             دانلودعلوم و مهندسی مرتعدانلوداگرواکولوژی  دانلودمديريت وكنترل بيابان       دانلودعلوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات       دانلودعلوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان  دانلودعلوم ومهندسی شیلات – تكثيروپرورش ابزيان       دانلودعلوم ومهندسي جنگل مدیریت جنگلدانلودعلوم ومهندسي جنگل – عمران و بهره برداری جنگل  دانلودعلوم ومهندسي جنگل – علوم زیستی جنگل  دانلودبيماري شناسي گياهي             دانلود حشره شناسي كشاورزي   دانلودتوسعه كشاورزي           دانلودترويج واموزش كشاورزي پایدار  دانلودژنتيك وبه نژادي گياهي            دانلود علوم ومهندسي اب -هواشناسي كشاورزي     دانلودعلوم ومهندسي اب -منابع اب           دانلود علوم ومهندسي اب -سازه هاي ابي            دانلودعلوم ومهندسي اب -ابياري وزهكشي              دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومیدانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزیدانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی  دانلود علوم دامي      دانلودمديريت منابع خاك           دانلود مديريت حاصل خيزي وزيست فناوري خاك      دانلوداقتصادكشاورزي          دانلودعلوم ومهندسي صنايع غذايي              دانلودعلوم ومهندسي باغباني          دانلود زبان وادبيات عرب      دانلود            مطالعات زنان            دانلود جمعیت شناسی   دانلودحقوق نفت وگاز       دانلودحقوق خصوصي         دانلودحقوق بين الملل عمومي       دانلودحقوق جزاوجرم شناسي     دانلود حقوق عمومي     دانلودروان شناسي    دانلودسنجش واندازه گيري        دانلود روانشناسي واموزش كودكان استثنايي      دانلوداموزش عالي   دانلود تكنولوژي اموزشي    دانلود روان شناسي تربيتي      دانلود     آموزش زبان انگليسي       دانلودزمين شناسي فسيل شناسي وچينه شناسي      دانلودجراحي دامپزشكي         دانلودمامائي وبيماري هاي توليدمثل دام            دانلودبيماري هاي داخلي دام هاي كوچك       دانلودبيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ    دانلودراديولوژي دامپزشكي دانلودكلينيكال پاتولوژي دامپزشكي     دانلودپاتولوژي دامپزشكي     دانلودبهداشت وبيماري هاي پرندگان        دانلودبهداشت وبيماري هاي ابزيان  دانلودبهداشت موادغذايي  دانلودبهداشت خوراك دام   دانلوداپيدميولوژي       دانلودانگل شناسي دامپزشكي   دانلودباكتري شناسي       دانلودويروس شناسي  دانلودقارچ شناسي        دانلودايمني شناسي   دانلودبيوتكنولوژي   دانلودفناوري توليدمثل دردامپزشكي  دانلود سم شناسي         دانلودفارماكولوژي دامپزشكي       دانلودفيزيولوژي        دانلودآناتومي وجنين شناسي مقايسه اي  دانلود بافت شناسي مقايسه ايدانلود بيهوشي ومراقبت هاي ويژه دامپزشكي   دانلوداموزش زبان فرانسه   دانلودادبیات فرانسه   دانلوداموزش زبان روسيدانلوداموزش زبان الماني  دانلودآموزش زبان انگليسيدانلودزبان وادبيات انگليسيدانلودترجمه       دانلودزبان شناسي   دانلودفرهنگ وزبان هاي باستانيدانلودزمين شناسي نفت          دانلودزمين شناسي فسیل شناسی و چینه شناسیدانلودزمين شناسي سنگ شناسي رسوبي دانلودزمين شناسي اب های زیرزمینی  دانلودزمین شناسی مهندسیدانلودزمین شناسی زیست محیطیدانلودزمین شناسی پترولوژیدانلودزمین شناسی اقتصادیدانلودهواشناسي  دانلودمرمت آثار و اشياي تاريخيدانلودمرمت واحياي ابنيه وبناهاي تاريخي دانلودرشته بيوشيميدانلودرشته میکروبیولوژیدانلودتئاترلینک منبع