دانلود ترجمه مقاله مروری بر مدیریت دانش در صنعت مالی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله اثرات تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله اثرات مدیریت هزینه یابی بر اساس فعالیت در مدیریت عملیات
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله بررسی مدیریت تنوع زمان تولید در خطوط مونتاژ مدل ترکیبی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله ایجاد کار گروهی با کارایی بالا در سازمان
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله الگوی مرحله ورودی در پشتیبانی از مدیریت تولید با کیفیت
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدیریت حسابداری و تئوری نمایندگی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله اثر متغیر زمانی در سیاست پولی روی بازده سهام
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله نقش مدل EFQM در شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی
لینک منبع