دانلود ترجمه مقاله مدیریت بر مبنای فعالیت در فرانسه
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله اثر متقابل گزارش های زیست محیطی و تغییر حسابداری مدیریت
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله اثرات تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله انتخاب سیستم مدیریت دانش با روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله فضا یا عدم فضا برای مدیریت بیمارستان های عمومی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله آموزش مسئولیت های مدیریتی برای کنترل داخلی
لینک منبع