دانلود ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات حسابداری
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدیریت اطلاعات برای بین المللی کردن SME ها
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مروری بر مدیریت دانش در صنعت مالی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله نقش مدل EFQM در شناسایی و تقویت قابلیت اطلاعاتی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله انفورماتیک شرکتی و مدیریت استراتژیک
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله انتخاب سیستم مدیریت دانش با روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله فرهنگ اطلاعاتی و مدیریت اسناد
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله سهم متن کاوی در توسعه پایگاه دانش پیش بینی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله بررسی موردی چارچوب مدیریت اطلاعات چرخه محصول برای SMEs
لینک منبع